Zahlavi

Znalecká činnost

Seznam vědeckých pracovišť AV ČR kvalifikovaných pro znaleckou činnost

Ministerstvo spravedlnosti ČR vydalo dne 18. prosince 2007 pod č.j. 257/2007-ODS-Zn podle § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a podle § 6 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost¨. Seznam byl uveřejněn v lednovém vydaní Ústředních věstnících ČR 2008, 2009 a 2010 ve dvou oddílech: V prvním oddílu jsou zařazeny ústavy specializované pro znaleckou činnost ve smyslu § 21 odst. 1 citovaného zákona. Ve druhém oddílu jsou zařazeny vědecké ústavy, vysoké školy a instituce, od nichž mohou státní orgány ve zvlášť obtížných případech požádat zpracování znaleckého posudku za podmínek stanovených v ustanovení § 21 odst. 2 citovaného zákona.
       V následujícím je uveden přehled vědeckých pracovišť AV ČR, jejich označení, obor působnosti a rozsah znaleckého oprávnění:

Oddíl I.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Obory: doprava, ekonomika, energetika, projektování, stavebnictví, zdravotnictví
Rozsah znaleckého oprávnění: Statika a dynamika, vady, poruchy, rekonstrukce, zkoušení a havárie staveb obytných, občanských, průmyslových a inženýrských včetně zakládání staveb, oceňování nemovitostí, interakce dopravních prostředků s dopravními cestami, přetvoření, porušování a spolehlivost energetických konstrukcí (ocelové potrubí, nádrže, stožáry apod.), biomechanika pevné fáze, např. porušování kloubních náhrad.

Oddíl II.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Obor: školství a kultura
Rozsah znaleckého oprávnění: Archeologie.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Obor: školství a kultura
Rozsah znaleckého oprávnění: Archeologie, historie.
 
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Obor: fyzika
Rozsah znaleckého oprávnění: Astronomie, astrofyzika, vlivy Slunce na procesy na Zemi, přístrojová technika v těchto oborech.

Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Obory: jaderná fyzika, zdravotnictví, zemědělství
Rozsah znaleckého oprávnění: Obecná biofyzika.

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Obory: čistota ovzduší, ekonomika, lesní hospodářství, ochrana přírody, vodní hospodářství, zdravotnictví, zemědělství
Rozsah znaleckého oprávnění: Změny vegetačního krytu a druhového složení: škody na rostlinách a vegetačním krytu; určení druhu nižších (řas, hub, lišejníků, mechorostů) i vyšších rostlin a jejich částí; ochranný režim v chráněných územích; možnosti a způsoby hospodaření v chráněných územích, hodnocení a prognóza vývoje přírody a krajiny; vliv investičních záměrů v zemědělství, vodním hospodářství a urbanismu na životní prostředí, obhospodařování vodních nádrží a rybníků a jeho dopad na životní prostředí, odbahnění nádrží; vyhodnocení antropogenních tlaků na krajinu; bioindikace znečištění vody, půdy a ovzduší; alergologický vliv vegetačního krytu; škody způsobené rostlinami (houbové choroby apod.); dendrochronologické stanovení stáří dřevěných předmětů; chemické a fyzikální vlastnosti půdy, stanovení půdních typů, kontaminace půdy; rekultivace, meliorace, změny způsobu obhospodařování, asanace nevhodných zásahů do krajiny, revitalizace ekosystémů; hodnocení rostlinné a vegetační složky přírodního potenciálu území.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. -Entomologický ústav
Obor: zemědělství
Rozsah znaleckého oprávnění: Ekologie, fyziologie, patologie, toxikologie hmyzu.

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Obor: technické obory
Rozsah znaleckého oprávnění: Vlastnosti polovodičů, kovů, dielektrik, magnetických látek, vývojového plazmatu a elementárních částic, vlastnosti látek při nízkých teplotách a ultravysokých tlacích.

Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Obory: geochemie, geologie
Rozsah znaleckého oprávnění: Geologické procesy, paleontologie, geochemie životního prostředí.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. - Hydrobiologický ústav
Obory: ochrana přírody, vodní hospodářství
Rozsah znaleckého oprávnění: Hydrobiologie, zejména přehradních nádrží, posuzování chemických, biologických a mikrobiologických parametrů kvality vody a prognózy vývoje kvality vody a eutrofizace v nádržích a soustavách, vyhodnocování antropogenních vlivů a znečištění, hodnocení rybích obsádek nádrží.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Obory: Biologie, Chemie, Zemědělství
Rozsah znaleckého oprávnění: Biologie, mikrobiologie, mykologie, algologie, molekulární biologie, imunologie a gnotobiologie, optická a elektronová mikroskopie. Chemie, biochemie, bioorganická chemie, analytická chemie. Zemědělství, vztahy mezi mikroorganismy, půdní mikrobiologie, ekologie a environmentální vědy.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. -Parazitologický ústav
Obory: zdravotnictví, zemědělství
Rozsah znaleckého oprávnění: Biologická podstata parazitismu, prostorová struktura a dynamika přírodních ohnisek nákaz.

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Obor: chemie
Rozsah znaleckého oprávnění: Anorganické sloučeniny a materiály, anorganické reakce v roztocích a taveninách, katalyzované reakce, elektrochemie.

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Obor: školství a kultura
Rozsah znaleckého oprávnění: Architektura, staré umění, novodobé umění, užité umění,tvorba životního prostředí.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Obory: ochrana přírody, zemědělství
Rozsah znaleckého oprávnění: Rozsah a hloubka škodlivých vlivů průmyslových imisí na volně rostoucí rostliny a volně žijící živočichy, rozsah a charakter záporných a kladných vlivů lidské činnosti na strukturu a funkci krajiny.

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Obor: zemědělství
Rozsah znaleckého oprávnění: Fyziologie, genetika a patologie rostlin se zvláštním zřetelem k virologii.

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Obor: chemie
Rozsah znaleckého oprávnění: Kvantová chemie, teoretická chemie, molekulová a elektronová spektroskopie, fotochemie, hmotnostní spektrometrie, dynamika a kinetika chemických reakcí, elektrochemie, elektrochemická instrumentace, homogenní a heterogenní katalýza, sorpce, chemie a fyzika povrchů pevných látek.

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Obor: meteorologie
Rozsah znaleckého oprávnění: Všeobecná cirkulace atmosféry, fyzika mezní vrstvy atmosféry, fyzika oblaků a srážek.

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Obor: chemie
Rozsah znaleckého oprávnění: Hydrodynamika jednofázového a dvoufázového toku v chemických zařízeních – extrakce – míchané kolonové reaktory – míchání sypkých hmot – chemická termodynamika vícefázových systémů, destilace.

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Obor: jaderná fyzika
Rozsah znaleckého oprávnění: Jaderná fyzika nízkých a středních energií, fyzika a technika urychlovačů.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Obor: chemie
Rozsah znaleckého oprávnění: Zákonitosti přípravy, přeměn vlastností a chování makromolekulárních látek.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Obory: chemie, zdravotnictví
Rozsah znaleckého oprávnění: Přírodní látky, organické syntézy, molekulární spektroskopie, chemie bílkovin a molekulární biologie.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Obory: elektronika, elektrotechnika, kybernetika
Rozsah znaleckého oprávnění: Mikroelektronické a mikrovlnné soustavy, kvantová elektronika, infračervené záření, syntéza mikroelektronických a mikrovlnných soustav, využití pro samočinné počítače, optimalizace těchto soustav. Silnoproudá elektrotechnika z oboru elektrických strojů, transformátorů, vysokého napětí, modelové techniky, elektrická pevnost, dielektrika.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Obor: geologie
Rozsah znaleckého oprávnění: Geomechanika, geodynamika, lokální seismicita (přirozená a indukovaná, technické odpaly), inženýrská geologie (stabilita svahů a skalních stěn), mineralogie, tuhá paliva, zpracování odpadů a materiálové inženýrství (kompozitní materiály).

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Obor: kybernetika
Rozsah znaleckého oprávnění: Technická kybernetika.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Obor: zemědělství
Rozsah znaleckého oprávnění: Fyziologie a genetika hospodářských zvířat.
 
Obor: Školství a kultura
Rozsah znaleckého oprávnění: jazykověda – ověřování podob jmen a příjmení z hlediska zákonných ustanovení usměrňujících jejich zápis do osobních dokladů
 

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Obory:  ekonomika, energetika, stavebnictví, zdravotnictví
Rozsah znaleckého oprávnění: Statika a dynamika, vady, poruchy, rekonstrukce, zkoušení a havárie staveb obytných, občanských, průmyslových a inženýrských včetně zakládání staveb, oceňování nemovitostí, přetvoření, porušování a spolehlivost energetických konstrukcí (ocelové potrubí, nádrže, stožáry apod.), biomechanika pevné fáze, např. porušování kloubních náhrad.