Zahlavi

Prováděcí postup k Pravidlům pro udělování vědeckého titulu "doktor věd"

PROVÁDĚCÍ POSTUP K PRAVIDLŮM PRO UDĚLOVÁNÍ VĚDECKÉHO TITULU "DOKTOR VĚD"
 
K zabezpečení úkolů směrnice Akademické rady AV ČR č. 3/2015 Pravidla pro udělování vědeckého titulu "doktor věd" v Akademii věd ČR (dále Pravidla) zejména k zajištění vysoké odborné úrovně a účelné koordinace postupu řízení k udělení vědeckého titulu (dále řízení) vydává Grémium tento prováděcí postup. Jeho nedílnou součástí jsou Pravidla (Příloha 1).
Řízení k udělení vědeckého titulu "doktor věd" (dále titul) probíhá ve Vědecké radě AV ČR, v Grémiu pro vědecký titul Vědecké rady AV ČR (dále Grémium) a v komisích pro obhajoby doktorských disertací (dále Komise).
 
I. Komise pro obhajoby
 
1.    Podle čl. II. odst. 1 Pravidel schválila Vědecká rada AV ČR strukturu Komisí a jmenovala jejich předsedy. Soupis Komisí s uvedením jejich předsedů je v Příloze 2.
2.    Grémium posuzuje a schvaluje složení komisí podle návrhů jejich předsedů, přičemž dbá zejména zásad stanovených v čl. II. odst. 2 Pravidel. Složení Komisí Grémium zveřejňuje na webových stránkách AV ČR (vědecký titul "doktor věd").
3.    Změny ve složení Komise, kooptace dalších členů – specialistů pro jednotlivé obhajoby, příp. jmenování dalších alternujících členů Komise schvaluje Grémium na základě písemné žádosti předsedy Komise doložené odborným životopisem člena a seznamem 10 vybraných publikací.
4.    Pro zajištění kvality a efektivní činnosti Komisí, zvláště ve věci řízení k udělení vědeckého titulu, jsou jednotliví členové Grémia pověřeni spolupracovat s předsedy jim určených Komisí a referovat o tom Grémiu. Předsedové Komisí jsou povinni informovat pověřené členy o záležitostech obhajoby disertace, zejména o posudcích disertace. Rozdělení působnosti jednotlivých pověřených členů Grémia je uvedeno v Příloze 3.
5.    Při posuzování žádosti uchazeče (čl. III. odst. 8 Pravidel) se budou Komise řídit Zásadami komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul "DSc.", které schválilo Grémium. Tyto Obecné zásady jsou součástí Prováděcího postupu (Příloha 4). Zásady a kriteria posuzování odpovídající danému oboru navrhuje předseda odborné Komise a projedná je s pověřeným členem Grémia, který návrh předloží Grémiu.
6.    Komisi svolává a jednání řídí předseda nebo místopředseda komise. Komise jedná v souladu s Pravidly, dodržuje Prováděcí postup k Pravidlům a ve svém rozhodování se řídí článkem 64 Stanov AV ČR, pokud není stanoveno jinak.
 
II. Zahájení řízení
 
1.    Řízení je formálně zahájeno podáním žádosti (Příloha 5) o udělení vědeckého titulu „doktor věd“ (čl. III. odst. 4 Pravidel) a podkladů (čl. III. odst. 5 Pravidel) Sekretariátu Vědecké rady AV ČR. Pracovník Sekretariátu Vědecké rady AV ČR žádost zaznamená, ověří doklady podle čl. III. odst. 5 Pravidel a učiní o tom záznam na formuláři.
2.    Pracovník Sekretariátu VR AV ČR po evidenci žádosti: 
a)      žadateli vrátí kopii vyplněného formuláře, která slouží žadateli jako doklad o převzetí žádosti Sekretariátem VR AV ČR;
b) tajemníkovi Grémia předloží na vědomí originál vyplněného formuláře, originál obou písemných stanovisek, sdělení o vzniku disertace a vyjádření o vlastním vědeckém přínosu a podílu práce;
c)       pověřenému členu Grémia předloží teze disertace, seznam publikací, které jsou podkladem disertace, spolu s impakt faktorem příslušných časopisů a seznamem citací, a dále seznam všech původních vědeckých prací s celkovým údajem o jejich citovanosti;
d)      úředně ověřené kopie dokladů dle čl. III. odst. 5a a 5b archivuje v Sekretariátu VR AV ČR spolu s originálem formuláře a písemných stanovisek.
3.    Žadatel předloží při podání žádosti 5 výtisků disertace (čl. III. 5f Pravidel), z nichž jeden zůstává k archivaci v Sekretariátu Vědecké rady AV ČR. Výjimečně, je-li disertací monografie, jejíž edice byla rozebrána, může autor na základě schválení Grémiem předložit jeden originální výtisk a čtyři kopie v elektronické formě. V tomto případě musí autor předložit čestné prohlášení o totožnosti textu originálu a kopií. Oponentům je autor povinen na požádání dodat tištěnou verzi elektronické kopie. Pokud je disertace v cizím jazyce, uvede uchazeč také její název v češtině.
4.    Žadatel též předloží předepsaný počet výtisků tezí disertace (čl. III. odst. 5e Pravidel), z   nichž jeden zůstává k archivaci v Sekretariátu Vědecké rady AV ČR. 4 výtisky tezí budou rozeslány Sekretariátem Vědecké rady AV ČR po udělení vědeckého titulu Vědeckou radou AV ČR stanoveným příjemcům. Zbývající výtisky tezí budou vráceny uchazeči, který je předá předsedovi Komise k rozeslání podle čl. III. odst. 12 Pravidel.
5.    Předseda Grémia vyrozumí písemně předsedu Komise o formálním zahájení řízení.
 
III. Průběh řízení
1.    Pro posouzení žádosti uchazeče (čl. III. odst. 8 Pravidel) Komise použije zásady a kritéria schválená Grémiem. Předseda Komise vyrozumí Grémium písemně o rozhodnutí Komise, zda disertaci přijímá k dalšímu řízení. V kladném případě předseda souhrnně uvede

(a)      název disertace, jméno a tituly žadatele a jeho afiliaci,

(b)      výsledky posouzení žadatele podle Grémiem schválených zásad, kriterií a scientometrických údajů odpovídajících oboru,

(c)      stručnou odbornou charakteristiku žadatele,
(d)      zda může být disertace přijata a/nebo obhájena v cizím jazyce (obvykle v angličtině),
(e)      své vyjádření k přijatelnosti tezí práce podle čl. III. odst. 3 Pravidel,

(f)       návrh nejméně tří oponentů (jeden z navrhovaných oponentů může být ze zahraničí),

(g)      návrh místa konání obhajoby disertace.

V záporném případě uvede body a) a e) a důvody pro návrh na zastavení řízení (Příloha 6).

2.    Pověřený člen Grémia posoudí předložené materiály, především údaje týkající se osoby žadatele a oponentů disertace. Přitom dbá zejména na ustanovení čl. III. odst. 10 Pravidel a toho, aby oponenti ani doporučující osoby nebyli vůči žadateli ve vztahu pracovní podřízenosti či nadřízenosti.
3.    Shrnutí svých poznatků přednese pověřený člen Grémia plénu Grémia, doporučí nebo nedoporučí pokračovat v řízení a doporučí nebo nedoporučí schválit oponenty. O výsledku hlasování informuje předseda Grémia předsedu Komise.
4.    Jestliže je návrh na pokračování řízení a na oponenty schválen, vyrozumí o tom předseda Grémia předsedu Komise, který pak stanoví datum konání obhajoby a informuje o tom předsedu Grémia. 
5.    V případě neschválení oponentů dohodne předseda Grémia s předsedou Komise termín nového návrhu oponentů. Zamítnutí oponentů lze opakovat.
6.    Pověřený člen Grémia se účastní obhajoby disertace v oblasti své působnosti. Pověřený člen Grémia má právo účastnit se neveřejného jednání bez práva hlasovacího. 
7.    Oznámení o konání obhajoby disertace se zveřejňuje na internetových stránkách AV ČR a v Akademickém bulletinu. Udělení vědeckého titulu je zveřejněno na internetových stránkách AV ČR spolu s tezemi disertace a uveřejněno v Akademickém bulletinu.
 
IV. Zakončení řízení
 
1.    O průběhu obhajoby se pořizuje zápis, který podepíše předseda Komise.
2.    Po ukončení obhajoby předseda Komise sepíše protokol dle vzoru (Příloha 7), ve kterém zhodnotí obhajobu a navrhne udělit nebo neudělit vědecký titul. Záporné stanovisko k udělení vědeckého titulu musí podrobně odůvodnit. Tento protokol a zápis z obhajoby předá předsedovi Grémia a přiloží prezenční listinu. Výslovně uvede přítomnost všech oponentů při jednání nebo splnění podmínky dané čl. III. odst. 13 Pravidel. Podklady předložené uchazečem vrátí Sekretariátu VR AV ČR. 
3.    Grémium na svém zasedání doplní protokol zpracovaný předsedou Komise svým stanoviskem, ve kterém se výslovně vyjádří k dodržení předpisů v průběhu řízení, zvláště 
s ohledem na možné odvolání, a uvede konečné doporučení Vědecké radě AV ČR k udělení vědeckého titulu. 
4.   Na zasedání Grémia, ve kterém se hlasuje o doporučení udělit vědecký titul, je nutná účast pověřeného člena Grémia nebo jeho písemné vyjádření, předseda Komise může být přizván. 
5.   Písemné stanovisko Grémia k udělení vědeckého titulu předává předsedovi Vědecké rady AV ČR předseda Grémia, v jeho nepřítomnosti místopředseda Grémia. 
6. Předseda Grémia postoupí zápis o průběhu obhajoby, protokol o obhajobě, a prezenční listinu Sekretariátu Vědecké rady AV ČR, který jej archivuje společně s disertací a tezemi. 
7. Pokud by veškerá ustanovení pro průběh obhajoby nebyla splněna, vyrozumí předseda Grémia předsedu Komise o neplatnosti obhajoby. Ve stanovené době si vyžádá určení termínu a místa opakované obhajoby. Oponentské posudky zůstávají v platnosti. Opakované obhajoby se vždy účastní pověřený člen Grémia.
8. Řízení končí rozhodnutím Vědecké rady AV ČR o návrhu na udělení titulu.