Přehled smluv o spolupráci mezi AV ČR a vysokými školami (celkem 43 smluv)
Přehled společných pracovišť AV ČR a vysokých škol (celkem 28 pracovišť )
 • Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl ALMA – společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AV ČR a Akademie výtvarných umění v Praze

 • BIOCEV – společný projekt Biotechnologického ústavu AV ČR, Fyziologického ústavu AV ČR, Mikrobiologického ústavu AV ČR, Ústavu experimentální medicíny AV ČR, Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Přírodovědecké fakulty a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 • Centrum biblických studií – společné pracoviště Filosofického ústavu AV ČR a Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

 • Centrum excelence IT4Innovations – společné pracoviště Ústavu geoniky AV ČR a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Slezské Univerzity v Opavě, Ostravské univerzity, Vysoké učení technické v Brně

 • Centrum inteligentních systémů a struktur – společné pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

 • Centrum medievistických studií – společné pracoviště Filosofického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 • Centrum právněhistorických studií – společné pracoviště Historického ústavu AV ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy

 • Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI) – společné pracoviště Národohospodářského ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy

 • Centrum pro teoretická studia – společné pracoviště Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy

 • Centrum raně novověkých studií – společné pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • Český historický ústav v Římě – společné pracoviště Historického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 • Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin – společné pracoviště Ústavu geoniky AV ČR a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

 • Institut mezinárodních studií – společné pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

 • Laboratoř anorganických materiálů – společné pracoviště Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

 • Laboratoř evoluční genetiky živočichů – společné pracoviště Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Ústavu biologie obratlovců AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

 • Laboratoř optických měřicích metod – společné pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Technické univerzity v Liberci

 • Laboratoř sorpční a porozimetrické analýzy – společné pracoviště Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

 • Laboratoř tkáňové biomechaniky – společné pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Technické univerzity v Liberci

 • Nečasovo centrum pro matematické modelování – společné pracoviště Matematického ústavu AV ČR, Ústavu informatiky AV ČR a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

 • Odbor energetických strojů – společné pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze

 • Odbor mechatroniky – společné pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Vysokého učení technického v Brně

 • Pracoviště pro zefektivnění výzkumu seismického zatížení objektů Ústav geoniky AV ČR a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

 • Společná laboratoř spolehlivosti systémů – společné pracoviště Ústavu informatiky AV ČR a Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze

 • Společná laboratoř struktury proteinů – společné pracoviště Fyziologického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

 • Společné pracoviště fylogenetiky, fylogeografie a populační genetiky volně žijících a modelových organismů – společné pracoviště Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Ostravské univerzity

 • Společné pracoviště genetiky, fyziologie a reprodukce ryb – společné pracoviště Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • Společné pracoviště morfologie obratlovců – společné pracoviště Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

 • Společná laboratoř Salome II – společné pracoviště Ústav teorie informace a automatizace AV ČR a Vysoká škola ekonomická v Praze

Archivní přehled společných pracovišť AV ČR a vysokých škol

Přehled společných pracovišť AV ČR a vysokých škol

 • Biofyzikální centrum Masarykovy univerzity v Brně a Biofyzikálního ústavu AV ČR – společné pracoviště Biofyzikálního ústavu AV ČR a Masarykovy univerzity

 • Centrum aplikované ekologie rostlin – společné pracoviště Botanického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 • Centrum diskrétní matematiky, teoretické informatiky a aplikací (DIMATIA) – společné pracoviště Matematického ústavu AV ČR, Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha a Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

 • Centrum molekulárních interakcí a biotransformací léčiv – společné pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Centrum pro studium metabolismu a rozvoj klinické výživy – společné pracoviště Fyziologického ústavu AV ČR; Univerzitou Karlovou v Praze, Lékařskou fakultou v Hradci Králové; Univerzitou Karlovou v Praze, Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové; Vysokou školou pedagogickou v Hradci Králové, Pedagogickou fakultou

 • Collegium Europaeum – výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., a Filosofická fakulta UK)

 • Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii – společné pracoviště Ústavu informatiky a výpočetní techniky AV ČR (dnes Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.) a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Laboratoř biologie nádorové buňky – společné pracoviště Fyziologického ústavu AV ČR a 1. LF UK v Praze

 • Laboratoř buněčné biologie – společné pracoviště Fyziologického ústavu AV ČR a 1. LF UK v Praze

 • Laboratoř pro slizniční imunologii a vakcíny – společné pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR a 1. LF UK v Praze

 • Laboratoř růstových regulátorů – společné pracoviště mezi Ústavem experimentální botaniky a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

 • Oddělení neurověd – společné pracoviště Ústavu experimentální medicíny AV ČR a 2. LF UK v Praze

 • PASNET – sdružení mezi Knihovnou AV ČR a Akademií múzických umění v Praze

 • Polymerní materiály – společné pracoviště Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 • Pracoviště pro výzkum buněčného stresu a adaptace – společné pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR, Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze a Přírodovědecké fakulty UK v Praze

 • Pracoviště pro zefektivnění výzkumu seismického zatížení objektů a jejich odezvy na technickou seismicitu, zvláště v průmyslových a poddolovaných oblastech s významnými zdroji seismických podnětů – Ústav geoniky AV ČR a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

 • Sdružení uživatelů produktů IoPP – sdružení Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Vysokého učení technického v Brně, Státní technické knihovny, Slezské univerzity v Opavě, Fyzikálního ústavu AV ČR, Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, Ústavu jaderné fyziky AV ČR, Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR (dnes Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.), Ústavu přístrojové techniky AV ČR a Ústavu termomechaniky AV ČR

 • Společná laboratoř analýzy přírodních látek – společné pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Společná laboratoř fyziky nízkých teplot – společné pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR, Ústavu anorganické chemie AV ČR, Matematicko.fyzikální fakulty UK v Praze a Přírodovědecké fakulty UK v Praze

 • Společná laboratoř chemie pevných látek – společné pracoviště Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a Univerzity Pardubice

 • Společná laboratoř optiky – společné pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR a Univerzity Palackého v Olomouci

 • Společná laboratoř pro magnetická studia – společné pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny – společné pracoviště Botanického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 • Společné pracoviště k zajištění vysoké úrovně výuky imunologie v magisterském a postgraduálním studiu – společné pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR, Ústavu molekulární genetiky AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Společné pracoviště populační biologie rostlin – společné pracoviště Botanického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Společné pracoviště pro řešení vědeckovýzkumných projektů a vysokoškolského vzdělávání v oborech botanika, ekologie, fyziologie, vývojová biologie a biologie ekosystémů – společné pracoviště Botanického ústavu AV ČR a PřF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • Společné pracoviště pro zajištění vysoké úrovně výuky v oblasti obecné a buněčné fyziologie živočichů a člověka v magisterském a postgraduálním studiu a k řešení výzkumných projektů – společné pracoviště Fyziologického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Centrum orofaciálního vývoje a regenerace – společné pracoviště Ústavu experimentální medicíny AV ČR, IKEM a Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad Univerzity Karlovy v Praze

pozn.: Názvy akademických pracovišť korespondují s názvy pracovišť uvedených v platných smlouvách.