Zahlavi

Kancelář AV ČR

Kancelář AV ČR je od 1. 1. 2001 vnitřní organizační jednotkou Akademie věd ČR zřízenou na dobu neurčitou, se sídlem v Praze 1, Národní 3. Její právní postavení upravují zákony č. 283/1992 Sb. (o Akademii věd České republiky) ve znění zákona č. 533/2006 Sb., zákon č. 219/2000 Sb. (o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích) ve znění pozdějších předpisů a dále čl. 46 Stanov Akademie věd ČR.

 

Kancelář AV ČR jako výkonný aparát volených řídících orgánů Akademie věd ČR zajišťuje:

  1. odbornou, právní a organizační agendu související s činností orgánů AV ČR, zejména jejího předsedy, Akademického sněmu, Akademické rady, jejího předsednictva, Vědecké rady AV ČR a dalších poradních a pomocných orgánů,
  2. funkce Akademie věd ČR týkající se zřizování, změn a rušení pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí,
  3. správu kapitoly státního rozpočtu a rozdělování finančních prostředků pracovištím AV ČR včetně vnitřního kontrolního systému,
  4. periodické hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR a jejich vědeckých útvarů,
  5. finanční podporu pracovišť Akademie věd ČR prostřednictvím interních programů a podpory excelence,
  6. činnosti v oblastech mezinárodní spolupráce a styku s médii a veřejností.

Webové stránky Kanceláře AV ČR