Vláda České republiky schválila usnesením ze dne 24. května 2006 č. 614 s účinností od 1. ledna 2007 tyto

 

STANOVY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY
 
Preambule


Akademický sněm Akademie věd České republiky,

 • vycházeje z Ústavou zaručené svobody vědeckého bádání, ze zákona o Akademii věd České republiky1) a z dalších právních předpisů upravujících výzkum a vývoj v České republice,
 • navazuje na více než dvousetletou tradici českých vědeckých institucí, zvláště Královské české společnosti nauk, České akademie věd a umění a Československé akademie věd, a na projekt Akademie, vypracovaný v letech 1861-1863 J. E. Purkyněm,
 • u vědomí, že základním posláním Akademie věd České republiky je obohacovat lidské poznání a sloužit prospěchu České republiky a jejích občanů,
 • ve snaze dále rozvíjet činnost Akademie věd České republiky jako národního výzkumného střediska - demokraticky uspořádané soustavy autonomních vědeckých pracovišť, která má nezastupitelnou úlohu v systému výzkumu, vývoje a vzdělávání v České republice,

přijal na svém XXVII. zasedání dne 15. prosince 2005 tyto Stanovy Akademie věd České republiky (dále jen "Stanovy Akademie"). Stanovy Akademie byly schváleny usnesením vlády České republiky ze dne 24. května 2006 č. 614.

1) Zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 420/2005 Sb.).

 

Část první
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
       Akademie věd České republiky (dále jen "Akademie") je organizační složkou České republiky; její činnost je financována ze státního rozpočtu České republiky. Pro rozpočtové účely má Akademie postavení ústředního orgánu České republiky a zřizuje jménem České republiky pracoviště jako veřejné výzkumné instituce (dále jen "pracoviště).
Čl. 2
       (1) Sídlem Akademie je hlavní město Praha.
       (2) Pracoviště se podle podmínek a potřeb zřizují na celém území České republiky a mohou mít své útvary i mimo území České republiky.
Čl. 3
       (1) Akademie uskutečňuje prostřednictvím jí zřízených pracovišť výzkum v širokém spektru přírodních, technických, sociálních a humanitních věd, usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, vychovává vědecké pracovníky a šíří a uplatňuje výsledky své činnosti pro zvyšování úrovně vzdělanosti, kultury a konkurenceschopnosti České republiky i pro řešení aktuálních potřeb společnosti.
       (2) Akademie rozvíjí svou činnost v úzké spolupráci a vzájemných vazbách s domácími i zahraničními právnickými a fyzickými osobami vykonávajícími, podporujícími nebo využívajícími výzkumnou činnost.
       (3) Akademie podporuje občanské sdružení "Učená společnost České republiky", které přispívá k svobodnému pěstování a rozvoji vědy v České republice a reprezentuje ji vůči obdobným zahraničním vědeckým institucím. Podrobnosti budou upraveny smluvně.
       (4) Akademie podporuje činnost oborových vědeckých společností sdružených v Radě vědeckých společností. Zřizuje a zrušuje české národní komitéty mezinárodních vědeckých unií, jmenuje a odvolává jejich členy a podporuje jejich činnost.
Čl. 4
       Akademie se aktivně podílí na spoluvytváření politiky České republiky a Evropské unie pro oblast výzkumu a vývoje. Při přípravě koncepcí a programů své činnosti se Akademie řídí potřebami rozvoje vědy, techniky a kultury, politikou výzkumu a vývoje České republiky a Evropské unie a mezinárodně uznávanými standardy vědecké práce. Přitom přihlíží k podnětům a připomínkám státních orgánů a dalších veřejných institucí, podnikatelské sféry, vědeckotechnických a kulturních organizací.
 
Část druhá
ORGÁNY AKADEMIE
Čl. 5
       (1) Orgány Akademie jsou:
a) předseda Akademie (dále jen "předseda"),
b) Akademický sněm (dále jen "Sněm"),
c) Akademická rada (dále jen "Rada") a její předsednictvo (dále jen "předsednictvo"),
d) Vědecká rada Akademie (dále jen "Vědecká rada").
       (2) Orgány Akademie jsou ve své činnosti vázány zákonem o Akademii věd České republiky, dalšími součástmi právního řádu, Stanovami Akademie a ostatními vnitřními předpisy Akademie.
       (3) Orgány Akademie jsou povinny zveřejňovat svá usnesení, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zákon o ochraně osobních údajů 2) tím není dotčen.
Předseda

 

Čl. 6
       V čele Akademie je předseda, který jedná ve všech věcech týkajících se Akademie. Při správě rozpočtové kapitoly Akademie je odpovědný za hospodaření s prostředky státního rozpočtu; k tomu je povinen vytvořit a uplatňovat systém interního auditu a finanční kontroly 3).
Čl. 7
Předseda dále zejména:

a) předsedá zasedáním Sněmu, Rady a předsednictva, svolává zasedání Rady a předsednictva a navrhuje jejich program,
b) jmenuje nejvýše pět místopředsedů Akademie z volených členů předsednictva, pověřuje je vedením vymezených oblastí činnosti Akademie a odvolává je z funkce,
c) vydává zřizovací listiny pracovišť a jejich změny,
d) jmenuje a odvolává ředitele pracoviště,
e) rozhoduje o mzdách a o výši odměn ředitelů pracovišť,
f) na návrh Rady uděluje ceny a medaile Akademie a další pocty.
Čl. 8
        Předsedu jmenuje a odvolává prezident České republiky z členů Sněmu na návrh Sněmu, který projednává a prezidentu České republiky předkládá vláda České republiky. Funkční období předsedy je čtyři roky. Tatáž osoba může zastávat funkci předsedy nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Odměnu za výkon funkce předsedy Akademie stanoví Rada podle příslušného právního předpisu 4).

 

2) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9
       Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda Akademie nebo člen Rady, kterého předseda k zastupování pověřil. Nemůže-li předseda pověřit některého místopředsedu nebo člena Rady svým zastupováním, učiní tak předsednictvo.
Čl. 10
       Sněm může zvolit čestného předsedu Akademie. Čestný předseda Akademie je volen z nejvýznamnějších vědeckých osobností na dobu časově neomezenou. Čestný předseda Akademie je oprávněn účastnit se z vlastního rozhodnutí nebo na žádost předsedy jednání kteréhokoliv orgánu Akademie s hlasem poradním.
 
Sněm
Čl. 11
       (1) Sněm je nejvyšším samosprávným orgánem Akademie. Tvoří jej:
a) ředitelé pracovišť,
b) volení zástupci pracovišť volení shromážděními výzkumných pracovníků pracovišť tajnou volbou tak, že na každých započatých padesát vysokoškolsky vzdělaných pracovníků výzkumných útvarů pracoviště podle stavu přepočteného na plné pracovní úvazky ke dni konání volby se volí jeden zástupce pracoviště,
c) nejvýše patnáct představitelů vysokých škol, jmenovaných příslušným orgánem reprezentace vysokých škol České republiky 5),
d) nejvýše deset zástupců státních orgánů, jmenovaných vládou České republiky,
e) nejvýše deset zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank, kteří jsou voleni na základě návrhů pracovišť a příslušných podnikatelských svazů tajnou volbou zpravidla předcházejícím Sněmem v závěru jeho funkčního období,
f) nejvýše dvacet pět dalších významných domácích a zahraničních vědců, kteří jsou voleni na základě návrhů pracovišť tajnou volbou zpravidla předcházejícím Sněmem v závěru jeho funkčního období.
       (2) U člena Sněmu, který byl jmenován předsedou (čl. 8), zvolen členem Rady (čl. 24) nebo předsedou Vědecké rady (čl. 41), trvá členství ve Sněmu po dobu výkonu těchto funkcí.

5) § 92 odst. odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 12
       (1) Členové Sněmu mají právo:
a) navrhovat kandidáty do pomocných a poradních orgánů Sněmu,
b) seznamovat se se zápisy z jednání orgánů Akademie,
c) podávat Radě a jejím jednotlivým členům interpelace, týkající se jejich činnosti. Interpelovaní jsou povinni odpovědět na interpelaci do třiceti dnů, a to buď písemně členu Sněmu, který podal interpelaci, nebo ústně na zasedání Sněmu,
d) obracet se s návrhy, připomínkami a stížnostmi na orgány Akademie; tyto orgány jsou povinny je bez zbytečného odkladu vyřizovat.
       (2) Členové Sněmu jsou povinni dbát dobrého jména Akademie, hájit její zájmy, dodržovat vnitřní předpisy Akademie a svědomitě vykonávat povinnosti, které přijali jako členové samosprávného orgánu.
 
Čl. 13
       (1) Funkční období Sněmu jsou čtyři roky. Členství ve Sněmu je nezastupitelné. Před uplynutím funkčního období členství ve Sněmu zaniká:
a) ukončením výkonu funkce ředitele pracoviště, jde-li o člena podle čl. 11 odst. 1 písm. a),
b) ukončením pracovního poměru k pracovišti, jde-li o člena podle čl. 11 odst. 1 písm. b),
c) ukončením výkonu funkce předsedy, člena Rady nebo předsedy Vědecké rady, jde-li o člena podle čl. 11 odst. 2,
d) vzdáním se členství ve Sněmu,
e) odvoláním člena Sněmu tím orgánem, který jej do Sněmu zvolil či jmenoval,
f) úmrtím.
       (2) Uvolní-li se místo člena Sněmu, ustanovuje se na zbytek funkčního období nový člen stejným způsobem jako člen, jehož místo se uvolnilo.
Čl. 14
       Do výlučné působnosti Sněmu patří:
a) přijímat Stanovy Akademie, které nabývají platnosti po schválení vládou České republiky,
b) schvalovat výroční zprávu o činnosti Akademie,
c) schvalovat koncepci rozvoje činnosti Akademie,
d) schvalovat rozpočet a závěrečný účet Akademie, jakož i rozdělení finančních prostředků mezi pracoviště a výši prostředků vyčleněných z rozpočtu Akademie pro Grantovou agenturu Akademie,
e) schvalovat zprávu o činnosti Rady za období od posledního zasedání Sněmu,
f) po projednání ve Vědecké radě a na návrh Rady schvalovat zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení pracovišť,
g) usnášet se na návrhu na jmenování předsedy z členů Sněmu a na návrhu na jeho odvolání,
h) volit čestného předsedu Akademie,
i) volit a odvolávat z funkce volené členy Rady (čl. 24 odst. 2) a členy Vědecké rady (čl. 39),
j) volit část členů Sněmu podle čl. 11 odst. 1 písm. e) a f),
k) volit a odvolávat členy Dozorčí komise Sněmu (čl. 20 odst. 1),
l) určovat strukturu sekcí Akademie a zařazení pracovišť do sekcí podle čl. 55,
m) schvalovat statut Grantové agentury Akademie,
n) zřizovat si stálé i dočasné pomocné a poradní orgány.
Čl. 15
       Sněm svolává Rada podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Rada je povinna svolat Sněm vždy do třiceti dnů, požádá-li o to písemně Dozorčí komise Sněmu nebo alespoň jedna pětina členů Sněmu. Pozvání na zasedání spolu s návrhem jeho programu a písemnými podklady pro jeho jednání bude doručeno členům Sněmu nejpozději čtrnáct dnů před zahájením zasedání. Členové Sněmu mohou navrhnout změny a doplnění programu zasedání Sněmu; o těchto návrzích rozhodne Sněm při schvalování programu.
Čl. 16
       Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Pro přijetí nebo změnu Stanov Akademie je potřebná nadpoloviční většina hlasů všech členů Sněmu.
Čl. 17
       O jednání Sněmu se pořizuje zápis.
Čl. 18
       Stálým kontrolním orgánem Sněmu je Dozorčí komise Sněmu, která odpovídá za svou činnost Sněmu.
Čl. 19
       (1) Dozorčí komise Sněmu zejména
a) dohlíží
       aa) na dodržování Stanov a dalších vnitřních předpisů Akademie,
       ab) na plnění usnesení Sněmu,
b) zpracovává a předkládá Sněmu
       ba) zjištění a doporučení vztahující se k činnosti Akademie, jejích orgánů a pracovišť,
       bb) stanoviska k návrhu rozpočtu a k návrhu závěrečného účtu Akademie,
       bc) zprávu o stížnostech a námětech adresovaných Sněmu a o stavu jejich projednání a řešení.
       (2) Pro přípravu stanovisek a závěrů má Dozorčí komise Sněmu právo vyžadovat informace od orgánů a zaměstnanců Akademie a od pracovišť.
       (3) O svých poznatcích, stanoviscích a závěrech Dozorčí komise Sněmu průběžně informuje Radu.
Čl. 20
       (1) Členy Dozorčí komise Sněmu volí a odvolává Sněm ze svých členů. Dozorčí komise Sněmu má nejméně sedm a nejvýše devět členů, z nichž nejméně tři jsou z řad členů Sněmu ustanovovaných podle čl. 11 odst. 1 písm. c) - f). Členství v Dozorčí komisi Sněmu je neslučitelné s členstvím v Radě nebo Vědecké radě a s funkcí ředitele pracoviště.
       (2) Funkční období Dozorčí komise Sněmu je shodné s funkčním obdobím Sněmu.
Čl. 21
       (1) Členové Dozorčí komise Sněmu volí ze svého středu tajným hlasováním předsedu a místopředsedu.
       (2) Předseda Dozorčí komise Sněmu nebo v jeho zastoupení místopředseda Dozorčí komise Sněmu mají právo účastnit se zasedání Rady.
Čl. 22
       Dozorčí komise Sněmu se schází nejméně dvakrát za rok. Na písemnou žádost nejméně tří členů Dozorčí komise Sněmu musí být svolána nejpozději do patnácti dnů její mimořádná schůze.
Čl. 23
       Dozorčí komise Sněmu přijímá jednací řád, který upraví podrobnosti jejího jednání.
 
Rada

Čl. 24

       (1) Rada je voleným výkonným orgánem Akademie. Tvoří ji předseda a místopředsedové Akademie, předseda Vědecké rady a další členové Rady. Rada má nejvýše sedmnáct členů.
       (2) Členy Rady s výjimkou předsedy a předsedy Vědecké rady volí ze svých členů a odvolává z funkce Sněm. Voleni jsou tajným hlasováním na základě návrhů předložených shromážděními výzkumných pracovníků pracovišť; při tom se přihlíží k přiměřenému zastoupení hlavních vědních oblastí Akademie (čl. 54).
Čl. 25
       Funkční období Rady je čtyři roky. Tatáž osoba může být členem Rady nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Členství v Radě je neslučitelné s funkcí ředitele pracoviště a s funkcí člena Dozorčí komise Sněmu.
Čl. 26
       V případě, že se v průběhu funkčního období místo v Radě uvolní, zvolí se na nejbližším zasedání Sněmu způsobem podle čl. 24 odst. 2 na zbytek funkčního období nový člen Rady.
Čl. 27
       Po skončení funkčního období Rady vykonává Rada své funkce až do ustavení nové Rady.
Čl. 28
       (1) Do působnosti Rady patří zejména:
a) svolávat zasedání Sněmu, předkládat mu zprávy a návrhy pro jednání a provádět jeho usnesení,
b) předkládat Sněmu návrh výroční zprávy o činnosti Akademie,
c) předkládat Sněmu návrh rozpočtu a závěrečného účtu Akademie včetně návrhu na rozdělení finančních prostředků mezi pracoviště,
d) řídit mezi zasedáními Sněmu běžnou činnost Akademie,
e) vydávat v rámci své působnosti vnitřní předpisy,
f) předkládat Sněmu návrhy na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení pracovišť a vykonávat působnost zřizovatele, pokud není ve Stanovách Akademie určeno jinak,
g) projednávat výsledky veřejnosprávních kontrol na pracovištích,
h) schvalovat jednací řády dozorčích rad pracovišť a jejich změny, jmenovat a odvolávat předsedy, místopředsedy a členy dozorčích rad,
i) zajišťovat hodnocení výzkumné činnosti a výzkumných záměrů pracovišť; na návrh pracovišť a po projednání ve Vědecké radě jmenovat pro tento účel nezávislé hodnotitelské komise,
j) schvalovat právní úkony pracoviště podle zvláštního právního předpisu 6),
k) schvalovat vznik a zánik společných výzkumných a vědeckopedagogických pracovišť dle čl. 59,
l) schvalovat mezinárodní spolupráce Akademie a zřizování, rušení a složení národních komitétů mezinárodních vědeckých unií,
m) projednávat zprávu o činnosti a hospodaření oborových vědeckých společností, sdružených v Radě vědeckých společností,
n) volit členy předsednictva (čl. 33),
o) navrhovat předsedovi odvolání ředitele pracoviště a vyjadřovat se k návrhům na jmenování a odvolání ředitele pracoviště,
p) navrhovat odvolání členů rad pracovišť v případě opakovaného neplnění jejich povinností,
q) rozhodovat o udělování odměn členům rad pracovišť a dozorčích rad pracovišť,
r) zřizovat ceny a medaile Akademie a po projednání s Vědeckou radou předkládat předsedovi návrhy na udělení cen, medailí a dalších poct,
s) zřizovat si stálé a dočasné pomocné orgány,
t) jmenovat likvidátora pracoviště a schvalovat zprávu o průběhu likvidace,
u) projednávat zprávy dozorčích rad pracovišť,
v) schvalovat volební a jednací řád Grantové agentury Akademie,
w) jmenovat předsedu a místopředsedy Grantové agentury Akademie,
x) rozhodovat o výběru projektů a o rozdělení účelových prostředků na projekty vybrané ve veřejné soutěži na programy výzkumu a vývoje, jejichž poskytovatelem je Akademie,
y) udělovat ředitelům pracovišť předchozí písemný souhlas k výkonu jiné výdělečné činnosti, která je shodná s předmětem činnosti pracoviště.
       (2) Otázky vědní politiky Akademie je Rada povinna projednávat s Vědeckou radou.

6) § 19 odst. 1 písm. b) body 1 až 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

Čl. 29
       V neodkladném případě může Rada rozhodnout i o věcech vyhrazených Sněmu. V tom případě je Rada povinna svolat Sněm tak, aby se sešel nejpozději do třiceti dnů od jejího rozhodnutí. Pokud Sněm rozhodnutí Rady nepotvrdí, pozbývá rozhodnutí platnosti.
Čl. 30
       Rada se schází k zasedání podle potřeby, nejméně však jednou za šest týdnů. Zasedání Rady svolává a řídí předseda nebo jím pověřený místopředseda Akademie, popřípadě člen Rady.
Čl. 31
       (1) Rada jako celek a všichni její členové jednotlivě odpovídají Sněmu za řádné plnění svých funkcí. Otázky spadající do působnosti Rady musí být řádně projednávány a rozhodovány na zasedáních Rady.
       (2) Členové Rady z pověření předsedy zajišťují vymezené úseky činnosti Rady.
       (3) Členům Rady náleží za výkon funkce odměna odpovídající zařazení v nejvyšší třídě podle zvláštního právního předpisu 7). O rozsahu pracovních úvazků potřebných pro řádný výkon jednotlivých funkcí a odměně rozhoduje předseda.

7 ) Zákon č. 143/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 32
       Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Podrobnosti o přípravě zasedání a o jednání Rady a jejího předsednictva upravuje jednací řád Rady.
Předsednictvo

 

Čl. 33
       Předsednictvo jako užší výkonný orgán Rady tvoří předseda, předseda Vědecké rady a pět dalších členů, které volí Rada ze svých členů tajným hlasováním. Při volbě členů předsednictva přihlédne Rada k přiměřenému zastoupení hlavních vědních oblastí Akademie (čl. 54).
Čl. 34
       Místopředsedy Akademie jmenuje předseda z volených členů předsednictva.
Čl. 35
       Předsednictvo se schází podle potřeby. Zasedání předsednictva svolává a řídí předseda nebo jím pověřený místopředseda Akademie. Předsednictvo připravuje důležité podklady pro jednání a rozhodování Rady a řeší běžné záležitosti mezi zasedáními Rady.
Čl. 36
       V neodkladném případě může předsednictvo rozhodnout i o věcech vyhrazených Radě s výjimkou rozhodnutí podle čl. 29. V tom případě je předseda povinen svolat Radu nejpozději do dvaceti dnů od rozhodnutí předsednictva. Pokud Rada rozhodnutí předsednictva nepotvrdí, pozbývá rozhodnutí platnosti.
 
 
Vědecká rada

Čl. 37

       Vědecká rada je voleným koncepčním orgánem Akademie a stálým poradním orgánem Rady ve věcech přípravy a realizace vědní politiky Akademie.
Čl. 38
       Vědeckou radu tvoří zástupci pracovišť, zástupci vysokých škol a dalších institucí výzkumu a vývoje a významní vědci ze zahraničí. Vědecká rada má nejvýše třicet členů, z toho nejméně jednu čtvrtinu a nejvýše jednu třetinu tvoří externí členové včetně členů zahraničních. Při volbě členů se přihlíží k přiměřenému zastoupení hlavních vědních oblastí Akademie (čl. 54).
Čl. 39
       (1) Členy Vědecké rady volí a odvolává z funkce Sněm. Členové Vědecké rady jsou voleni z kandidátů navržených shromážděními výzkumných pracovníků pracovišť.
       (2) Členství ve Vědecké radě je neslučitelné s funkcí předsedy a člena Rady zvoleného podle čl. 24 odst. 2.
Čl. 40
       Funkční období Vědecké rady je čtyři roky. Sněm může na návrh Rady nebo Vědecké rady odvolat člena Vědecké rady z funkce i před uplynutím funkčního období z důvodů uvedených v čl. 65. V případě, že se v průběhu funkčního období místo ve Vědecké radě uprázdní, může Sněm na zbytek funkčního období zvolit nového člena Vědecké rady.
Čl. 41
       Vědecká rada volí ze svých členů a odvolává z funkce tajným hlasováním předsedu Vědecké rady a místopředsedy Vědecké rady. Předseda Vědecké rady je z titulu své funkce členem Rady a jejího předsednictva.
Čl. 42
       (1) Do působnosti Vědecké rady patří zejména:
a) s využitím podnětů široké vědecké obce připravovat návrhy k tvorbě a realizaci vědní politiky Akademie a ke spoluvytváření vědní politiky České republiky a Evropské unie,
b) navrhovat Radě způsoby a kritéria hodnocení vědecké činnosti pracovišť včetně hodnocení výzkumných záměrů a výzkumných pracovníků, projednávat složení hodnotitelských komisí, vyjadřovat se k výsledkům hodnocení a navrhovat Radě příslušné závěry,
c) vyjadřovat se k návrhům na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a rušení pracovišť, na jejich zařazení do sekcí a na strukturu sekcí,
d) podporovat rozvoj spolupráce Akademie s vysokými školami, s dalšími výzkumnými pracovišti včetně zahraničních, s vědeckými společnostmi, s podnikatelskou sférou, územní samosprávou a dalšími subjekty,
e) rozhodovat o udělení vědeckého titulu "doktor věd" a zajišťovat činnosti související s jeho udělením,
f) zřizovat si oborové a jiné specializované orgány,
g) vypracovávat návrh kariérního řádu a podmínek pro zařazování vysokoškolsky vzdělaných pracovníků výzkumných útvarů pracovišť do kvalifikačních stupňů,
h) projednávat nebo z vlastního podnětu předkládat Radě návrhy na udělení cen a medailí Akademie,
i) projednávat návrh statutu Grantové agentury Akademie a jeho změn,
j) spolupracovat s radami pracovišť v koncepčních vědeckých otázkách,
k) předkládat v oblasti své kompetence návrhy Sněmu a Radě,
l) na požádání předsedy, Sněmu, Rady nebo předsednictva se vyjadřovat k dalším otázkám řešeným těmito orgány.
       (2) Vědecká rada zřizuje Komisi pro etiku vědecké práce, která se zabývá obecnými otázkami etiky vědecké práce a závažnými porušeními této etiky. Postavení komise a způsob její činnosti upravuje její statut, který schvaluje Vědecká rada.
Čl. 43
       Ke splnění svých úkolů jsou Vědecká rada, jí pověření členové a Komise pro etiku vědecké práce oprávněni vyžadovat od ostatních orgánů Akademie a od pracovišť a jejich pracovníků nezbytné informace a podklady.
Čl. 44
       Vědecká rada se schází k zasedání podle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. Zasedání Vědecké rady svolává a řídí její předseda; k ustavujícímu zasedání ji svolá předseda Akademie. Předseda Vědecké rady je povinen svolat zasedání Vědecké rady do dvaceti dnů, požádá-li o to písemně nejméně jedna pětina jejích členů.
Čl. 45
       (1) Podrobnosti o způsobu činnosti Vědecké rady upravuje její jednací řád, který schvaluje Vědecká rada.
       (2) Podrobnosti o způsobu činnosti oborových a jiných specializovaných orgánů zřízených podle čl. 42 odst. 1 písm. f) upravují jejich jednací řády schválené Vědeckou radou.
Čl. 46

 

Kancelář Akademie
       (1) Kancelář Akademie je vnitřní organizační jednotkou Akademie8 ). Kancelář Akademie plní odborné, ekonomické, kontrolní a organizační úkoly jako výkonný aparát předsedy, Rady a jejích členů a dalších orgánů Akademie.
       (2) Organizační uspořádání Kanceláře Akademie upravuje její organizační řád, který po projednání v Radě vydává předseda.

8 )§ 52 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů .

Čl. 47

 

Grantová agentura Akademie
       (1) Grantová agentura Akademie je útvarem Akademie, jehož posláním je rozdělovat na základě výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji účelové finanční prostředky, vyčleněné z rozpočtu Akademie a případně z jiných zdrojů na podporu grantových projektů 9).
       (2) Uspořádání a činnost Grantové agentury Akademie upravuje její statut, který schvaluje Sněm.
 
 
Část třetí
PRACOVIŠTĚ

Postavení a úkoly pracovišť

Čl. 48
       Pracoviště, jejichž zřizovatelem je Akademie, jsou veřejnými výzkumnými institucemi. 10)
Čl. 49
       (1) Pracoviště v souladu se svou zřizovací listinou
a) uskutečňuje vědecký výzkum,
b) přispívá ke zvýšení úrovně poznání a vzdělanosti,
c) přispívá k využití výsledků vědeckého výzkumu,
d) získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace a poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení,
e) ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky,
f) rozvíjí mezinárodní spolupráci v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií,
g) realizuje své úkoly ve spolupráci s ostatními vědeckými a odbornými institucemi a jinými subjekty; za tím účelem s nimi může uzavírat smlouvy o sdružení,
h) zajišťuje infrastrukturu pro výzkum a vývoj.
       (2) Pracoviště též organizuje vědecká setkání a může zajišťovat různé formy odborné výchovy v rámci celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace.
       (3) Pracoviště může provádět další a jinou činnost podle zvláštního právního předpisu 11).

       (4) Činnost pracoviště a jeho výzkumné záměry jsou pravidelně hodnoceny podle zvláštních právních předpisů 12).

9) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů.
10 ) Zákon č. 341/2005 Sb.
11 ) § 21 odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb.
12) Zákon č. 130/2002 Sb.; nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji; nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 50
       (1) Hospodaření pracovišť se řídí ustanoveními zákona o veřejných výzkumných institucích a dalšími právními předpisy.
       (2) Pracoviště mohou na základě předchozího písemného souhlasu dozorčí rady pracoviště a Rady zakládat za účelem využívání výsledků své výzkumné činnosti jinou právnickou osobu, nabýt účasti na již existující právnické osobě nebo do ní peněžitým nebo nepeněžitým vkladem vstupovat.
Čl. 51
       Místa vysokoškolsky vzdělaných pracovníků výzkumných útvarů pracovišť jsou obsazována na základě výběrového řízení, vyhlašovaného ředitelem pracoviště. Výběrové řízení musí být veřejně vyhlášeno nejméně tři týdny před termínem podání přihlášek, zpravidla na www stránkách Akademie. Výběr mezi uchazeči provede nejméně tříčlenná komise, kterou jmenuje ředitel pracoviště. Na základě zápisu o jednání komise doporučí řediteli pracoviště kandidáty na přijetí. Ředitel pracoviště rozhodne o přijetí nového pracovníka a o jeho zařazení do kvalifikačního stupně a sjedná s ním mzdu a délku trvání jeho pracovní smlouvy.
Čl. 52
       (1) Strukturu a působnost orgánů pracovišť a vydávání vnitřních předpisů pracovišť upravuje zákon o veřejných výzkumných institucích.
       (2) Doporučení týkající se činnosti orgánů pracovišť a postavení zaměstnanců pracovišť ve vztahu k Akademii obsahuje příloha Stanov Akademie.
Čl. 53
       (1) Ředitel pracoviště má právo určit podmínky publikování zpráv a stanovisek vydávaných jménem pracoviště.
       (2) Výkon práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti výzkumných pracovníků, jež jsou chráněny právem z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, přísluší v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 13) pracovišti, na kterém byly těmito pracovníky vytvořeny ke splnění jejich pracovního úkolu. Pracoviště je povinno přijmout pravidla pro stanovení odměn původcům nehmotných statků s ohledem na technický a hospodářský význam těchto statků.

13) Např. zákon č. 12/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Část čtvrtá
SPOLUPRÁCE PRACOVIŠŤ

 

Sekce Akademie
Čl. 54
       Soustava pracovišť se člení do sekcí. Jednotlivé sekce tvoří pracoviště s obdobným odborným zaměřením vědecké a výzkumné činnosti ve třech hlavních vědních oblastech (oblast věd o neživé přírodě, oblast věd o živé přírodě a chemických věd, oblast humanitních a společenských věd).
Čl. 55
       Strukturu sekcí a zařazení pracovišť do sekcí stanoví Sněm na základě návrhů pracovišť a po vyjádření Rady a Vědecké rady.
Čl. 56
       (1) Sekce Akademie zajišťují účelné a koordinované řešení odborných, aktuálních a koncepčních problémů spojených s rozvojem vědních oborů a s činností pracovišť náležejících k dané sekci.
       (2) Sekce se vyjadřují zejména k návrhům
a) pracovišť na kandidáty na funkci předsedy, členů Rady a členů Vědecké rady,
b) na členy komisí pro hodnocení výzkumné činnosti a výzkumných záměrů pracovišť dané sekce,
c) na členy oborově příslušných orgánů Grantové agentury Akademie.
Čl. 57
       (1) Orgánem sekce je shromáždění ředitelů pracovišť a předsedů rad pracovišť náležejících k sekci (dále jen "shromáždění"). Shromáždění je oprávněno přijímat doporučení pro orgány Akademie a pro pracoviště náležející k sekci.
       (2) Shromáždění svolává ředitel pracoviště zvolený shromážděním do funkce svolavatele na dobu nejvýše dvou let.
       (3) Svolat shromáždění jedné či několika sekcí je oprávněn rovněž pověřený člen Rady.
Čl. 58
       (1) Shromáždění se schází dle potřeby. Svolavatel je povinen svolat shromáždění na žádost nejméně jedné třetiny členů shromáždění.
       (2) Podrobnosti o složení a činnosti shromáždění upravuje jeho jednací řád, který schvaluje shromáždění.
Čl. 59
Sdružování pracovišť
       (1) Pracoviště mohou mezi sebou po projednání v radách pracovišť a se souhlasem Rady uzavírat smlouvy o vytvoření sdružení pracovišť.
       (2) Pracoviště mohou na základě předchozího souhlasu Rady uzavírat s jinými právními subjekty smlouvy o zřízení a provozování společných pracovišť bez právní subjektivity 14). Zejména jde o:
a) společná pracoviště s vysokými školami, zabývající se výzkumem a vývojem, uskutečňováním doktorských studijních programů, pedagogickou a vzdělávací činností,
b) společná pracoviště se subjekty aplikovaného výzkumu, vývoje a podnikatelské sféry, zabývající se uplatňováním výsledků výzkumu v praxi.
       (3) Pracoviště mohou se souhlasem rady pracoviště uzavírat s domácími i zahraničními subjekty smlouvy o spolupráci 15).
Čl. 60
Uskutečňování vědecké výchovy a spolupráce s vysokými školami
       Pracoviště uskutečňují ve spolupráci s vysokými školami podle zvláštních právních předpisů doktorské studijní programy 16), zajišťují další formy celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků, podporují pedagogickou činnost svých zaměstnanců na školách všech stupňů, zejména ve všech typech studijních programů vysokých škol, a řeší společné výzkumné úkoly se zaměstnanci a studenty vysokých škol.

14) § 829 a násl. občanského zákoníku.
15) § 51 občanského zákoníku a § 269 odst. 2 obchodního zákoníku.
16) §§ 47 a 81 zákona č. 111/1998 Sb.

Čl. 61
Uplatňování výsledků výzkumu
       Pracoviště podporují činnosti směřující k uplatnění dosažených výsledků výzkumu a spolupracují za tímto účelem s institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a s podnikatelskými subjekty.
 
 
Část pátá
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Čl. 62

Vědecký titul "doktor věd"
        Jako výraz ocenění zvláště vysoké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost uděluje Akademie vědecký titul "doktor věd" ("doctor scientiarum", ve zkratce DSc.).
Čl. 63
Oceňování výsledků vědecké práce
       Mimořádné výsledky v oblasti vědy a výzkumu jsou v Akademii oceňovány udělováním:

a) medailí za záslužnou činnost v oblasti vědy, její popularizace a prosazování humanitních idejí,
b) cen za mimořádné výsledky výzkumu a vývoje dosažené při řešení výzkumných záměrů, programových a grantových projektů.
Čl. 64
Rozhodování hlasováním
       Pokud není ve Stanovách Akademie stanoveno jinak, platí o rozhodování hlasováním v orgánech Akademie tato pravidla:
a) orgán je schopen se usnášet, je-li v době hlasování přítomna nadpoloviční většina osob oprávněných k hlasování a z toho alespoň jedna osoba oprávněná zasedání řídit,
b) jestliže bylo v téže věci podáno několik návrhů, hlasuje se o nich v obráceném pořadí, než byly předloženy,
c) o volbě, jmenování a odvolání osob se hlasuje tajně; o ostatních otázkách se hlasuje veřejně, pokud se alespoň jedna pětina přítomných osob oprávněných k hlasování nevyslovila pro návrh, aby se hlasovalo tajně,
d) návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných osob oprávněných hlasovat.
Čl. 65
Odvolání z funkcí v orgánech Akademie a na pracovištích
       Zvolení a jmenovaní členové orgánů Akademie, ředitelé pracovišť, členové rad pracovišť a dozorčích rad pracovišť mohou být příslušným orgánem z funkce odvoláni:
a) jestliže byli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti pracovišť, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
b) jestliže závažným způsobem porušili etiku vědecké práce,
c) jestliže dlouhodobě nebo bez náležitého důvodu neplní úkoly vyplývající z jejich funkce.
Čl. 66
Přechodné ustanovení
       Funkční období osob vykonávajících ke dni nabytí účinnosti Stanov Akademie funkci předsedy, člena Sněmu, člena Dozorčí komise Sněmu, člena Rady nebo člena Vědecké rady podle dosavadních Stanov není těmito Stanovami Akademie dotčeno.
Čl. 67
Účinnost Stanov
       Tato stanovy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.

 

Příloha ke Stanovám Akademie
Orgány pracovišť, postavení zaměstnanců pracovišť a jejich vztah k Akademii

 

A.
Orgány pracoviště
čl. 1
       Orgány pracoviště jsou:
a) ředitel pracoviště (dále jen "ředitel"),
b) rada pracoviště,
c) dozorčí rada.
čl. 2
       1) Ředitelem, členem rady pracoviště a členem dozorčí rady může být pouze osoba, která
a) je způsobilá k právním úkonům,
b) nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti pracoviště, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
c) nebyla v posledních třech letech sankcionována podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem činnosti pracoviště.
2) Splnění podmínky podle odst. 1) písm. c) prokazuje uchazeč o funkci čestným prohlášením. Splnění podmínky podle odst. 1 písm. b) prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším tří měsíců. Není-li uchazeč o funkci státním občanem České republiky, prokazuje i splnění této podmínky čestným prohlášením.
čl. 3
       1) Funkce ředitele a funkce člena rady pracoviště nejsou slučitelné s funkcí člena dozorčí rady téhož pracoviště.
       2) Ředitel nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku.
       3) Ředitel může jinou výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti pracoviště, vykonávat s předchozím písemným souhlasem Akademické rady (dále jen "Rada").
čl. 4
       Ředitel, členové rady pracoviště a členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech stanovených zvláštním právním předpisem 1), se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem své funkce.
čl. 5
       Náklady na činnost orgánů pracoviště, náklady spojené s výkonem funkce v těchto orgánech, mzda ředitele a odměny členům rady pracoviště a dozorčí rady se hradí z prostředků pracoviště.
Ředitel
čl. 6
       Ředitel:
a) je statutárním orgánem pracoviště,
b) rozhoduje ve věcech pracoviště, pokud zákon o veřejných výzkumných institucích nestanoví jinak,
c) zabezpečuje řádné vedení účetnictví,
d) předkládá radě pracoviště a dozorčí radě po ověření účetní závěrky auditorem návrh výroční zprávy,
e) předává Radě účetní závěrku ověřenou auditorem a výroční zprávu schválenou radou pracoviště,
f) předkládá poskytovatelům návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu a vývoje projednané radou pracoviště,
g) předkládá radě pracoviště návrhy, které se týkají rozpočtu pracoviště a jeho změn, a návrhy vnitřních předpisů veřejné výzkumné pracoviště a jejich změn s výjimkou jednacího řádu dozorčí rady,
h) předkládá radě pracoviště návrhy na změny zřizovací listiny pracoviště a po jejich projednání radou pracoviště je předává předsedovi Akademie (dále jen "předseda"),
i) předkládá dozorčí radě ke schválení návrhy právních úkonů, k nimž se vyžaduje písemný souhlas dozorčí rady,
j) předkládá Radě po projednání v radě pracoviště návrhy na udělení cen, medailí a dalších poct Akademie.
čl. 7
       1) Ředitele jmenuje předseda po projednání v Radě na návrh rady pracoviště podaný na základě výsledků veřejného výběrového řízení. Pokud předseda nepřijme návrh rady pracoviště na jmenování ředitele, své rozhodnutí odůvodní a rada pracoviště vyhlásí nové výběrové řízení. V době do jmenování ředitele vykonává v nezbytně nutném rozsahu jeho působnost osoba pověřená předsedou. Výběrové a jmenovací řízení upraví vnitřní předpis Akademie, který vydá Rada.
       2) Ředitele odvolává předseda
a) na návrh rady pracoviště,
b) na návrh dozorčí rady,
c) na návrh Rady,
d) z vlastního rozhodnutí.
V případech c) a d) je nutný souhlas rady pracoviště.
       3) V případě, že ředitel přestane splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené zákonem, navrhne rada pracoviště předsedovi odvolání ředitele bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.
čl. 8
       Délka funkčního období ředitele je pět let. Tatáž osoba může zastávat funkci ředitele nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Ředitel vykonává svou funkci v pracovním poměru.
čl. 9
       Ředitel může být předsedou rady pracoviště nebo jejím členem. Není-li členem rady pracoviště, je oprávněn účastnit se jejího jednání bez hlasovacího práva.
čl. 10
       1) Ředitel zřizuje funkci jednoho nebo více zástupců ředitele. Zástupce ředitele jmenuje a odvolává ředitel po projednání s radou pracoviště. Působnost zástupce, popř. zástupců ředitele vymezuje organizační řád pracoviště.
       2) Ředitel může zřizovat své stálé a dočasné poradní orgány.
Rada pracoviště
čl. 11
       Rada pracoviště:
a) dbá na zachovávání účelu, pro který bylo pracoviště zřízeno, na uplatňování veřejného zájmu v jeho činnosti a na jeho řádné hospodaření,
b) stanovuje směry činnosti pracoviště a rozhoduje o koncepci jeho rozvoje v souladu se zřizovací listinou a s koncepcí rozvoje činnosti Akademie,
c) schvaluje rozpočet pracoviště a jeho změny a střednědobý výhled jeho financování,
d) schvaluje vnitřní předpisy pracoviště a jejich změny s výjimkou jednacího řádu dozorčí rady,
e) schvaluje výroční zprávu pracoviště,
f) projednává návrhy změn zřizovací listiny,
g) dává předchozí souhlas ke sloučení, splynutí nebo rozdělení pracoviště, popřípadě takové opatření navrhuje Radě,
h) vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledků navrhuje předsedovi jmenování vybraného uchazeče ředitelem pracoviště, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele,
i) projednává návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu a vývoje uskutečňovaných na pracovišti,
j) projednává návrhy na sjednání smluv o zahraniční spolupráci pracoviště a smluv o spolupráci s domácími institucemi,
k) rozhoduje na základě předchozího písemného souhlasu dozorčí rady a Rady o založení jiné právnické osoby za účelem využívání výsledků výzkumné činnosti pracoviště a o dalších majetkových věcech,
l) zřizuje si stálé i dočasné poradní a pomocné orgány pro řešení vědeckých, organizačních i hospodářských záležitostí pracoviště.
čl. 12
       1) Rada pracoviště se skládá z předsedy rady pracoviště, místopředsedy a dalších členů rady pracoviště.
       2) Rada pracoviště má nejméně pět a nejvýše patnáct členů. V radě pracoviště jsou vedle výzkumných pracovníků pracoviště zastoupeni i odborníci z jiných institucí zabývajících se výzkumem a uživatelé výsledků výzkumu. Tito externí členové tvoří nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu členů rady pracoviště.
       3) Členy rady pracoviště volí tajným hlasováním shromáždění výzkumných pracovníků pracoviště. Kandidáty na členství v radě pracoviště navrhují výzkumní pracovníci pracoviště; k podávání návrhů na externí členy vyzve ředitel i představitele jiných institucí zabývajících se výzkumem nebo vývojem, popřípadě další představitele odborné veřejnosti.
       4) Předsedu a místopředsedu rady pracoviště volí a odvolává tajným hlasováním rada pracoviště.
čl. 13
       1) Délka funkčního období člena rady pracoviště je pět let. Tatáž osoba může být zvolena členem rady pracoviště opětovně, bez omezení počtu funkčních období.
       2) Členství v radě pracoviště zanikne
a) uplynutím funkčního období,
b) odstoupením,
c) odvoláním shromážděním výzkumných pracovníků,
d) úmrtím.
       3) V případě, že se po dobu šesti měsíců nekonalo ani jedno zasedání rady pracoviště, ač byla po celou tuto dobu rada pracoviště ustavena, končí funkční období všech členů rady pracoviště k poslednímu kalendářnímu dni šestého měsíce její nečinnosti. Ředitel je povinen neprodleně zajistit novou volbu členů rady pracoviště.
čl. 14
       Členům rady pracoviště může být za výkon funkce poskytnuta odměna. Výši odměny stanoví Rada na základě výroční zprávy pracoviště.
čl. 15
       Volební řád rady pracoviště stanoví počet členů rady pracoviště podle celkového počtu zaměstnanců pracoviště a jeho struktury, podrobnosti týkající se složení shromáždění výzkumných pracovníků a rady pracoviště a způsob voleb a odvolávání členů rady pracoviště. Není-li ustavena rada pracoviště, schvaluje volební řád rady pracoviště Rada.
Dozorčí rada
čl. 16
       1) Dozorčí rada:
a) vykonává dohled nad činností a hospodařením pracoviště; za tím účelem jsou její členové na základě rozhodnutí dozorčí rady oprávněni kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a dalších dokumentů pracoviště, vyžadovat potřebná vysvětlení a zjišťovat skutečný stav,
b) vykonává dohled nad nakládáním s majetkem pracoviště, vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými pracoviště hodlá
 • nabýt nebo zcizit nemovitý majetek, nejde-li o nabytí vložením majetku na pracoviště zřizovatelem,
 • nabýt nebo zcizit movitý majetek, jehož hodnota je vyšší než dvousetnásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního právního předpisu za hmotný majetek, nejde-li o nabytí vložením majetku na pracoviště zřizovatelem,
 • zřídit zástavní nebo jiné věcné právo k majetku pracoviště,
 • založit jinou právnickou osobu,
 • nabýt účast v existující právnické osobě,
 • vložit majetek do jiné právnické osoby,
 • sjednat či měnit nájemní smlouvu s dobou nájmu delší než tři měsíce,

c) navrhuje předsedovi odvolání ředitele,
d) připravuje návrhy jednacího řádu dozorčí rady a jeho změn a předkládá je ke schválení Radě,
e) vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny pracoviště,
f) vyjadřuje se k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozdělení pracoviště,
g) vyjadřuje se k návrhu rozpočtu pracoviště a ke způsobu jeho hospodaření,
h) vyjadřuje se k návrhům výzkumných záměrů pracoviště, jeho další nebo jiné činnosti a k dalším věcem, které jí předloží ředitel, předseda nebo Rada,
i) vyjadřuje se k návrhu výroční zprávy pracoviště; své vyjádření předkládá řediteli a radě pracoviště,
j) vyjadřuje svá stanoviska k činnosti pracoviště a zveřejňuje je ve výroční zprávě pracoviště,
k) předkládá řediteli, radě pracoviště a Radě návrhy na odstranění zjištěných nedostatků ve výkonu jejich působnosti,
l) předkládá Radě a řediteli nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti.
       (2) Dozorčí rada je odpovědná Radě.

čl. 17
       Dozorčí rada má nejméně pět a nejvýše sedm členů. Předsedu, místopředsedu a členy dozorčí rady jmenuje a odvolává Rada; přitom dbá o to, aby v dozorčí radě byli přiměřeně zastoupeni zástupci zřizovatele a zaměstnanci pracoviště.
čl. 18
       Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let. Funkci člena dozorčí rady lze souvisle vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Členům dozorčí rady může být za výkon funkce poskytnuta odměna. Výši odměny stanoví Rada na základě zprávy o činnosti dozorčí rady a návrhu předsedy dozorčí rady.
čl. 19
       Ředitel se může účastnit zasedání dozorčí rady bez hlasovacího práva. Na žádost ředitele je předseda dozorčí rady povinen svolat mimořádné zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada je povinna tuto skutečnost oznámit Radě.
čl. 20
       Počet členů dozorčí rady a způsob jejího jednání podrobněji upravuje její jednací řád, který na návrh dozorčí rady schvaluje Rada.
 
B.
Zaměstnanci pracovišť
čl. 21
       Zaměstnanci pracovišť jsou:
a) vysokoškolsky vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů pracoviště,
b) ostatní pracovníci.
čl. 22
       1) Postavení, práva a povinnosti zaměstnanců pracovišť jsou upraveny právními předpisy 2). Na vysokoškolsky vzdělané pracovníky výzkumných útvarů pracoviště se vztahuje kariérní řád, který vydává Rada na návrh Vědecké rady.
       2) Vysokoškolsky vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů jsou na základě atestací zařazováni do těchto kvalifikačních stupňů:
1. odborný pracovník výzkumu a vývoje,
2. doktorand,
3a. postdoktorand,
3b. vědecký asistent,
4. vědecký pracovník,
5. vedoucí vědecký pracovník.
Podrobnosti o zařazení těchto pracovníků do kvalifikačních stupňů upraví kariérní řád.
       3) K zařazení pracovníka do kvalifikačního stupně 5 si ředitel pracoviště vyžádá vyjádření koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně, kterou jmenuje a odvolává Rada.
       4) Pracovníci, zařazení do kvalifikačních stupňů 3a, 3b, 4 a 5, jsou výzkumnými pracovníky.
čl. 23
       1) Činnost výzkumných pracovníků je hodnocena pravidelnými atestacemi, které se uskutečňují nejméně jednou za pět let.
       2) Hodnocení provádí atestační komise jmenovaná ředitelem pracoviště. Atestační komise má nejméně pět členů. Nejméně jedna třetina členů atestační komise jsou členové externí. O výsledku hodnocení, jeho závěrech a o zařazení pracovníka do kvalifikačního stupně rozhoduje na základě návrhu atestační komise ředitel pracoviště.
       3) V případě, že atestace prokáže nezpůsobilost pracovníka, může být výsledek hodnocení po splnění předepsaných zákonných předpokladů důvodem k rozvázání pracovního poměru. Hodnocený pracovník může požádat o provedení atestace formou veřejné oponentury.
čl. 24
       Výzkumní pracovníci mají právo podílet se návrhy tematiky své práce a jinými návrhy, které předkládají radě pracoviště nebo řediteli pracoviště, na formování zaměření pracoviště. Vlastní vědeckou činnost na pracovišti jsou přitom povinni sladit s potřebami a zaměřením pracoviště. Jiná výdělečná činnost nebo další aktivita pracovníka nesmí být na újmu dodržování jeho základních pracovních povinností.
Shromáždění výzkumných pracovníků
čl. 25
       1) Shromáždění výzkumných pracovníků tvoří výzkumní pracovníci pracoviště. Podrobnosti o složení shromáždění výzkumných pracovníků upraví volební řád rady pracoviště.
       2) Shromáždění výzkumných pracovníků:
a) tajným hlasováním volí a odvolává členy rady pracoviště,
b) volí a odvolává zástupce pracoviště do Sněmu,
c) navrhuje kandidáty na funkce předsedy, členů Rady a členů Vědecké rady,
d) vyjadřuje se k nejvýznamnějším otázkám činnosti, uspořádání a hospodaření pracoviště, které mu předloží ředitel pracoviště, rada pracoviště nebo dozorčí rada nebo které jsou obsaženy v žádosti výzkumných pracovníků o svolání shromáždění.
       3) Shromáždění výzkumných pracovníků se schází podle potřeby. Svolává a řídí je ředitel pracoviště nebo předseda rady pracoviště. Shromáždění výzkumných pracovníků musí být svoláno do dvou týdnů, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina výzkumných pracovníků.

1) Např. § 17 a 51 obchodního zákoníku, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů, a jeho prováděcí předpisy.