Etický kodex vědecko-výzkumné činnosti
v Akademii věd České republiky

Motto: „Jít za poznáním, to je, pane, život svrchovaně činný. Když řeknete věda, říkáte tím také úsilí, trpělivost, vytrvalost, obětavost, poctivost – samé požadavky života činného – a života mravního.“
(T. G. Masaryk v Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem)

 

I.
Obecné zásady

Zaměstnanec AV ČR[1]:

 1. se ve své práci řídí základními mravními principy a hodnotami akademického prostředí, mezi které patří zejména:
  1. svoboda bádání
  2. spravedlnost
  3. rovný přístup
  4. odpovědnost
  5. čestnost
  6. svědomitost
  7. důvěra
  8. respekt k druhým
 2. nepřipustí, aby došlo ke střetu zájmu vyplývajícího z jeho postavení na pracovišti AV ČR a s ním související činnosti a jeho soukromého zájmu; ctí Akademii věd i tím, že svými dalšími aktivitami neohrožuje její činnosti;
 3. věnuje se prováděnému výzkumu s plným pracovním i osobním nasazením odpovídajícím velikosti jeho pracovního úvazku. Úhrn jeho smluvních pracovních úvazků zpravidla nepřekročí 1,5násobek pracovního úvazku;
 4. vyžaduje od svých spolupracovníků chování, které je v souladu s těmito zásadami;
 5. neobhajuje a nekryje chování, které je v rozporu se zásadami uvedenými v tomto kodexu, a to ani poukazováním na nutnou poslušnost či loajalitu;
 6. považuje vědu a výzkum za integrální součást kultury a základ inovací a hájí je proti jejich možnému zpochybňování;
 7. vystupuje proti neetickému a nevhodnému užití vědeckých poznatků;
 8. rozšiřuje a prohlubuje své znalosti a usiluje o zlepšení svých odborných schopností;
 9. zachovává kritický postoj k vlastním poznatkům a výsledkům i k výsledkům svých spolupracovníků a je přístupný diskusi a věcným argumentům;
 10. obhajuje svobodu vědeckého myšlení, vyjadřování, výměny názorů a informací;
 11. odmítá užívání nevědeckých přístupů a politicky či společensky předsudečných (např. rasistických, náboženských, nacionalistických) hledisek ve vědě;
 12. dodržuje principy nestrannosti a nezávislosti na ideologických a politických tlacích a na zájmech nátlakových skupin;
 13. uznává a sám ve vědecké obci šíří zásady spolehlivé, důvěryhodné vědecké práce a odmítá jakoukoli vědeckou nepoctivost a porušení zásad uvedených v tomto kodexu;
 14. neváhá oznámit příslušným autoritám prohřešky proti etice ve vědecko-
  -výzkumné práci, pokud o nich má vědomost, přičemž v případě, kdy vyčerpá všechny dostupné možnosti řešení věci pomocí vnitřních mechanismů Akademie věd podle kapitoly VI, může informace o těchto prohřešcích zveřejnit, aniž by tím nutně porušoval loajalitu k Akademii věd České republiky;
 15. neplýtvá materiálními zdroji a energiemi, snaží se omezovat klimatickou a ekologickou stopu své činnosti;
 16. snaží se posilovat institucionální odolnost Akademie věd ČR a vědomě zde nevytváří prostor pro nežádoucí působení cizí moci.

[1] AV ČR se v tomto kodexu rozumí Akademie věd a její pracoviště. Výrazy označující osoby nebo funkce v tomto kodexu jsou užívány v genderově nepříznakovém smyslu.


 

II.
Zásady výzkumné práce

Zaměstnanec AV ČR:

 1. zaměřuje svůj výzkum na rozšíření hranic vědeckého poznání a ku prospěchu společnosti;
 2. provádí výzkum tak, aby neohrozil společnost, životní prostředí či kulturní hodnoty;
 3. pokusy na zvířatech provádí s respektem k živým tvorům;
 4. při získávání, výběru a hodnocení dat vychází z obecných zásad (čl. I) při respektování specifiky své disciplíny. Za jednání neslučitelné se zásadami etického chování ve vědě se považují zejména: podvod, podvrh, plagiátorství, falšování, zkreslování, záměrný klam a odcizení, a to v kterékoli fázi procesu vědecko-výzkumné práce od záměru až ke zveřejnění výsledků;
 5. odpovídá za přesnost a objektivitu jím prováděného nebo bezprostředně koordinovaného výzkumu a uvědomuje si meze použitých metod zkoumání;
 6. při zveřejňování poznatků a výsledků k určitému problému odpovídá za jejich úplnost a ověřitelnost a nezkresleně je interpretuje;
 7. po zveřejnění uchovává primární data a dokumentaci všech podstatných výsledků po dobu obvyklou v příslušné disciplíně, pokud tomu nebrání jiné závazky či předpisy;
 8. odpovídá za účelné a efektivní využívání prostředků na výzkum a neduplikuje výzkum provedený jinde, pokud není potřebný k ověření, doplnění či porovnání výsledků;
 9. předává výsledky svého výzkumu nepodléhající utajení odborné veřejnosti a uvážlivě s nimi seznamuje širokou veřejnost s přihlédnutím k aktuálnímu stavu vědeckého poznání;
 10. neznevažuje vědecké postupy a respektuje jiný vědecký názor, jakož i pluralitu vědních disciplín;
 11. respektuje duševní vlastnictví, nevyvádí ho z pracoviště, kde bylo vytvořeno, ani jej nijak neznehodnocuje.

 

III.
Zásady zveřejňování poznatků a výsledků

Zaměstnanec AV ČR:

 1. má být uveden jmenovitě jako autor nebo spoluautor publikace, pokud tvůrčím způsobem přispěje k jejímu vzniku, např. k návrhu studií a pokusů a k jejich provedení, k analýze, interpretaci, teoretickému zpracování či modelování dat nebo k sepsání publikace, a pokud se spoluautorstvím souhlasí; vedoucí pozice na pracovišti automaticky nezakládá právo na spoluautorství;
 2. jako editor nebo hlavní autor společných publikací dbá na práva spoluautorů (nemění bez jejich vědomí text, učiní vše potřebné pro to, aby společná publikace vyšla bez zbytečných odkladů, uvědomí autory dílčích studií, nebude-li jejich text do publikace zařazen, informuje spoluautory o modalitách společné publikace);
 3. zasazuje svůj výzkum do kontextu aktuálního stavu poznání daného tématu a s ohledem na pravidla daného oboru odkazuje na předchozí zveřejněné práce. Při citaci nálezů a poznatků jiných autorů uvádí zřetelný odkaz na příslušný zdroj;
 4. cituje i podstatné práce, které nejsou v souladu s jeho vlastními výsledky a závěry;
 5. objeví-li ve svých publikovaných údajích významnou chybu, nebo je-li na chybu upozorněn, podnikne odpovídající kroky, např. dá vytisknout errata nebo jinou opravu, popř. publikaci retrahuje;
 6. nedělí zbytečně výsledky a poznatky do více publikací, aby si uměle zvýšil počet prací;
 7. záměrně nevyužívá eticky pochybných publikačních platforem;
 8. publikuje s cílem předat výsledky a poznatky odborné veřejnosti, ne pouze za účelem vykázání prací jako vědeckých výstupů;
 9. afiliace pracoviště může být použita pouze pro publikace, které byly alespoň částečně vypracovány v rámci vědeckého působení na daném pracovišti (v ostatních případech lze pracoviště uvést jako „present address“ u autora, který je v současnosti zaměstnancem pracoviště, ale výsledky získal na jiné instituci);
 10. nezískává citace vlastních prací cestou účelového spojení několika autorů o vzájemných účelových citacích svých prací.

 

IV.
Zásady chování ke spolupracovníkům

Zaměstnanec AV ČR:

 1. přijímá spolupracovníky ve výzkumu na základě objektivního ohodnocení jejich intelektuálních, etických a osobnostních charakteristik;
 2. vede-li výzkumný tým, dbá na korektnost a otevřenost ve vzájemné komunikaci a vystříhá se neodůvodněně autokratických metod řízení, a brání nepoctivému jednání způsobenému např. požadavky na výkon a odbornou soutěživostí;
 3. posuzuje své spolupracovníky na základě dosažených výsledků a chová se k nim spravedlivě, nevyžaduje od nich činnosti, které nepatří k jejich povinnostem, a neklade na ně požadavky nepřiměřené jejich schopnostem a možnostem;
 4. předává slovem i osobním příkladem své znalosti, dovednosti a zásady dobrého chování ve vědě svým spolupracovníkům;
 5. nepřistupuje k jiným osobám diskriminačně, zejména nechová předsudky na základě rasy, etnického původu, národnosti, jazyka, ideologie, náboženského vyznání, víry, světového názoru, věku, pohlaví, sexuální orientace, fyzického handicapu, sociálního původu nebo majetkových poměrů;
 6. nedopouští se, ani nepodporuje jednání poškozující psychickou či fyzickou integritu jiných osob (zejména šikana, sexuální obtěžování nebo jiné formy agrese);
 7. nezneužívá své seniorní postavení či profesní autoritu k manipulativnímu jednání, zastrašování nebo vydírání, rozvíjí nezávislé, kritické myšlení a zodpovědný přístup k práci a respektuje právo na svobodné vyjádření názorů na výzkum;
 8. podporuje kvalifikační růst podřízených výzkumných pracovníků i jejich badatelskou a publikační aktivitu a mezinárodní kontakty a uvádí je mezi autory publikace, pokud k jejímu vzniku tvořivě přispěli;
 9. vyvozuje důsledky z případného neetického chování svých spolupracovníků;
 10. podporuje pozitivní přístup k osobám se specifickými potřebami a zlepšování podmínek pro jejich působení v akademické komunitě.

 

V.
Zásady pro posuzovatelskou, hodnotící, oponentskou a expertní činnost

Zaměstnanec AV ČR:

 1. provádí jemu zadanou posuzovatelskou nebo jinou hodnotící činnost osobně;
 2. chrání duševní vlastnictví autorů posuzovaných rukopisů, návrhů projektů a zpráv; nepoužívá údaje obsažené v hodnocených podkladech k jinému účelu než k vypracování odborného posudku a neposkytuje je třetí osobě;
 3. neprodlužuje záměrně hodnocení posuzované práce, aby dosáhl vlastních výhod či výhod pro třetí osobu;
 4. odmítne vypracovat odborné stanovisko, jehož závěry by mohly být ovlivněny jeho osobním zájmem, nebo na tuto skutečnost předem jasně upozorní; vystříhá se i dalších vědomých střetů zájmu;
 5. expertní stanoviska vyhotovuje zodpovědně a pouze z oblasti svého oboru a nepodléhá případným vnějším tlakům, které by mohly ovlivnit vyznění tohoto stanoviska;
 6. při hodnotitelských a oponentních řízeních vychází z objektivních kritérií, dodržuje pravidla zadavatele a vyžaduje totéž od ostatních účastníků jednání.

 

VI.
Postup při řešení případů porušování zásad správného chování ve vědecko-výzkumné práci

Při porušení zásad tohoto kodexu se postupuje následujícím způsobem:

 1. věc je projednávána přímo na pracovišti AV ČR na úrovni jeho organizační struktury (k jejich řešení lze na příslušné úrovni ustavovat grémia (komise) ad hoc) nebo v Komisi pro etiku vědecké práce AV ČR;
 2. jednání probíhá v součinnosti všech zúčastněných stran, přičemž se dbá na nejvyšší možnou ochranu soukromí;
 3. závěry řešení musí být oznámeny všem zúčastněným a musí obsahovat návrh opatření vedoucí k nápravě, pokud je porušení etiky vědecké práce zjištěno. Při tom lze v odůvodněných případech využít ustanovení čl. 65 Stanov AV ČR, popř. zákoníku práce.

Poznámky:
Pracovištím Akademie věd se doporučuje doplnit Etický kodex příslušnými oborovými specifiky.

Při vypracování Etického kodexu vědecko-výzkumné činnosti v Akademii věd České republiky byly použity následující materiály:  

 • Etický rámec výzkumu, usnesení vlády České republiky ze dne 17. srpna 2005 č. 1005;
 • Evropská charta pro výzkumné pracovníky, 2005/251/ES, Úřední věstník Evropské unie ze dne 22. března 2005;
 • Good Manners in Science; A Set of Principles and Guidelines, Polish Academy of Sciences, Comittee for Ethics in Science, Third (amended) edition, Warsaw 2001;
 • Rules of Good Scientific Practice, adopted by the Senate of the Max Planck Society on 24 November 2000;
 • Memorandum on Scientific Integrity, All European Academies, Amsterdam 2003 (On standards for Scientific Research and a National Committee for Scientific Integrity, KNAW, NWO, VSNU, 2001);
 • Singapore Statement on Research Integrity, 2010;
 • The European Code of Conduct for Research Integrity, 2011;
 • Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations, 2013;
 • The Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), 2022
 • Guidance on Authorship in Scientific Publications for Researchers Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR;
 • Etické kodexy Univerzity Karlovy, GA ČR a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

 

VII.
Účinnost

 Tento Etický kodex nabývá účinnosti dnem 16. 4. 2024.